به پاس اولین بوسه ای که پدرم به رسم مهر در اولین ساعات تولد به

گونه ام زد و من نفهمیدم:
 
و به یاد سوزنده ترین بوسه ی اخر که من به رسم وداع به صورتش زدم

و او نفهمید:
 
یادش را گرامی میدارم
 
نثار روح همه ی پدرانی که دیگر بین ما نیستند فاتحه ای قرائت کنیم

منبع : طنزنامه |پدرم رفت پیش خدا
برچسب ها :